ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT)

เพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบไปด้วย บุคคล นิติบุคคล 

บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสะอาด

 โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rc6wh9

2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form