วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลโคกสะอาด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี2565 ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี แบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

LINEALBUM-LPA-14066542LINEALBUM-LPA-14066536LINEALBUM-LPA-14066539LINEALBUM-LPA-14066520LINEALBUM-LPA-14066518LINEALBUM-LPA-14066516LINEALBUM-LPA-14066510LINEALBUM-LPA-14066525LINEALBUM-LPA-14066512

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form