โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่  29  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2566

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่องค์กร ดังต่อไปนี้

          เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
          เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
          เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทงพระพุทธศาสนา นำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
          เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

  

  

  

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

564242
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1025
1229
7038
548462
17753
67439
564242

Your IP: 3.236.116.27
2024-06-13 18:14